Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден 18.04.2011
Променен 1.7.2016

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи
Филми
Исторически    Документални

д-р ГАНКА КАМИШЕВА
С Т А Т И И
Документални изследвания

1984

8. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика. – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

1987

9. Г. Камишева Относно източниците, използувани от Найден Геров при написване на първия български учебник по физика. – Бюлетин на Дружеството на физиците (3), 33-36 (1987)

1988

10. Г. Камишева, М. Борисов, Обучението по физика в българското класно училище "Св. Кирил и Методий" в Пловдив до Освобождението. – Светла летопис (120 години от създаването на първата гимназия в България – ЕСПУ "Димитър Благоев"), Хр. Г. Данов, Пловдив (1988) 38-52

11. М. Борисов, Г. Камишева, Физиката в Пловдивското класно училище до Освобождението. – Физика (6) 34-41 (1988)

1989

12. Г. Камишева, 120 години от създаването на първата пълна гимназия в България. – Бюлетин на ДФБ (1) 43-48 (1989)

1991

13. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

1992

15. Г. Камишева, Как се стига до създаване на самостоятелна специалност физика в Софийския университет. – Светът на физиката (2) 104-109 (1992)

16. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища. – Физика (3), 3 – 11 (1992)

1993

17. Г. Камишева, Физиката в свищовското училище на Емануил Васкидович. – Светът на физиката (3) 169-172 (1993)

18. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите. – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

1994

19. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева Физически науки. – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994), с. 115 – 133

20. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година. – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

1998

23. Г. Камишева 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864). – Светът на физиката (2) 145-148 (1998)

1999

24. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

2000

29. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година. – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

2001

30. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182

31. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921 – 1944). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян, (2001) 183-190

2002

32. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България. – Светът на физиката (2) 152-159 (2002); в От кварките до вселената, съст. Д. Динев, София, СФБ (2005) 217-227.

2003

34. Г. Камишева, А. Г. Петров, Тридесет години Институт по физика на твърдото тяло при БАН – исторически корени и настояще. – Списание на БАН (1) 80-86 (2003)

35. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на академик Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998). – Сесия в памет на академик Милко Борисов (2003), Еп. К. Преславски, Шумен (2006) 18-31

2005

37. Г. Камишева, Постиженията на физическите науки в БАН. – Светът на физиката (3) 314-323 (2005)

38. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884–15.07.1965). – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 38-44

39. Г. Камишева. Особености в обучението по физика при създаването на Централното Епархийско училище в Пловдив. – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 79-82

40. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките. – Balkan Conference of Young Scientists 2005, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 376-381

41. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките. – Balkan Conference of Young Scientists, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 382-388

2006

42. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921–1998). – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум 2006, ИФТТ, София, (2007) 41-47

43. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум (2006), ИФТТ, София, (2007) 101-110

44. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум 2006, ИФТТ, София (2007) 139-143

2014

53. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество. – Светът на физиката (2) 197-213 (2014)

2015

74. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836 – 1916). – Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

Популярни статии

1991

54. Г. Стоева, Физиците се събраха в Солун. – Знаме, Търговище, № 83, 5 ноември 1991

2003

55. Г. Камишева, ИФТТ "Акад. Г. Наджаков" на 30 години. – Светът на физиката (1) 58-60 (2003)

56. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947–2003). – Светът на физиката (4) с. 385 (2003)

2004

57. Г. Камишева, Сесия в памет на академик Милко Борисов. – Светът на физиката (1) 68-70 (2004)

58. Г. Камишева Музей на физическите науки в България. – Светът на физиката (4) 371-372 (2004)

2006

59. Г. Камишева, А. Г. Петров, Въведение. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) с. 1

60. К. Коленцов, Г. Камишева, Успешен бизнес в областта на приложната физика в България (за П. Стефанов). – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 168-170

2007

61. Г. Камишева, Изложба за академик Георги Наджаков. – Някои съвременни направления в развитието на физиката, Ученическа научна сесия, ИФТТ, София (2007) 9-11

2008

62. Г. Камишева, Честване 110 годишнината на Физико-математическото дружество. – Светът на физиката (4) 448-449 (2008)

63. Г. Камишева, 40 Години Европейско физическо дружество. – Светът на физиката (4) 451-452 (2008)

2009

64.Г. Камишева, Л. Спасов, 10 години от смъртта на акад. Милко Борисов. – Светът на физиката (2) 212-213 (2009)

2010

65. Г. Камишева Бъдещето на Европейското физическо дружество. – Светът на физиката (3) 348-349 (2010)

66. Г. Камишева Симпозиумът “Корените на физиката в Европа”. – Светът на физиката (4) 435-440 (2010)

2011

67. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България. – От Ръдърфорд до колайдера, Сборник с резюмета, Национален семинар, НАОП, Ямбол (2011) 13-14

68. Г. Камишева, Паметна книга на Съюза на физиците в България 2007–2011. – Отчетен доклад на Управителния съвет на Съюза на физиците в България, VІІ Конгрес, СФБ, София (2011) 45-46

2012

70. Г. Камишева Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите. – Светът на физиката, кн. (1) 93-96 (2012).

      

71. Г. Камишева Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи. – Списание на БАН (6) 60-64 (2012).

72. Г. Камишева, А. Г. Петров, Сладкодумникът на българската физика. – Н. Балабанов, Откровения, Унив. Изд. П. Хилендарски, Пловдив (2012) с. 204-210

2014

73. Г. Камишева, Международната конференция по история на физиката в Кеймбридж. – Светът на физиката (3) 336-341 (2014)


Начало

Web