Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Порфири Бахметьев
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 2005
Променен: 5.1.2016

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН
ПОРФИРИ ИВАНОВИЧ БАХМЕТЬЕВ
(26.02.1860 – 14.10.1913)

Роден: Порфири Бахметьев е роден в село Лопуховка, Саратовска област на Русия.

Обучение:

Завършва физика в Цюрихския университет, където предпочита експерименталната работа пред математическите дисциплини.

Научни изследвания:

В България Порфири Бахметьев изследва магнетизма, термоелектричеството и земните електрически токове. Изказва идеята за телефотографа, който е предшественик на днешния телевизор. С помоща на миниатюрни термодвойки измерва температурата на пеперуди при преохлаждането им под 0 градуса Целзиеви и открива, че температурата им се покачва рязко от –10 до –1,7 градуса Целзиеви. След температурния скок в интервала от –4,5 до –10 градуса Целзиеви пеперудата може да се съживи. По този начин Бахметьев открива, че при охлаждането на насекомите между състоянието им на живот и смърт съществува междинно обратимо анабиотично състояние. Особеностите на анабиотичното състояние и на температурния скок, след който се преминава в анабиотично състояние са свързани с междинната течнокристална фаза на телесните течности при прехода им от течно в твърдо състояние.

Професионален опит:

Порфири Бахметьев създава най-старата физическа катедрата при Софийския университет. От 1890 до 1894 година той е извънреден преподавател във Физико-математическото отделение на Висшето училище в София, което от 1904 годинае Софийски университет. През 1895 година е избран за редовен професор по експериментална физика.

Порфири Бахметьев е един от създателите на Физическия институт при Софийския университет. След като насочва дейността си в областта на биофизиката е отстранен от Университета през 1907 година.

Преподавателска дейност:

Професор Бахметьев чете общ курс по експериментална физика в Софийския университет (1890/1891 – 1905/1906).

Publications:

На упражненията във физическата лаборатория обучава студентите на практически дейности, свързани с ремонта и създаването на физически апарати.

Експертна дейност:

Избран е за дописен член на Българското книжовно дружество през 1898 година и за действителен член през 1900 година.

Публикации:

П. Бахметьев, Какво нещо е физически институт. – Светът на физиката, кн. 4, 2004, с. 365-370

П. Бахметьев, Магнитный момент железных проволочных пучков. – ЖРФХО, т. 15 (1883) с. 142-146

П. Бахметьев, Заметка о двойных звучащих трубах. – ЖРФХО, т. 15 (1883) с. 166-168

П. Бахметьев, Некоторые явления остаточного магнетизма. – ЖРФХО, т. 15 (1883) с. 173-200

П. Бахметьев, Тепловые явления магнетизма. – ЖРФХО, т. 16 (1884) с. 81-135

П. Бахметьев, Магнетизм железной проволоки, заключенной не всей своей длиной в намагничивающую спираль. – ЖРФХО, т. 16 (1884) с. 213-221

П. Бахметьев, Влияние линейного сжатия на магнетизм железа и никеля. – ЖРФХО, т. 16 (1884) с. 427-451

П. Бахметьев, Зависимость между диамагнитностью и теплотой плавления. – ЖРФХО, т. 16 (1884) с. 521-523

П. Бахметьев, Теплота намагничивания кольцеобразного электромагнита. – ЖРФХО, т. 16 (1884) с. 557-562

П. Бахметьев, Причина тона, издаваемого стержнями из магнитных металлов при их преръвчатом намагничивании. – ЖРФХО, т. 17 (1885) с. 67-76

П. Бахметьев, Магнетизм как функция молекулярной структуры. – Электричество (1885) с. 7-10

П. Бахметьев, К теории влияния механического и термического изменения размеров тела на его магнитность. – ЖРФХО, т. 18 (1886) с. 31-46

П. Бахметьев, Термоэлектрические исследования. – Журнал Русского Физико-Химического Общества, т. 18 (1886) с. 47-50; т. 21 (1889) с. 264-287

П. Бахметьев, О природе магнитного взаимодействия. – Электричество (1886) с. 6-10

П. Бахметьев, Термоэлектричество, как функция молекулярной структуры. – Электричество (1887) с. 7-10

П. Бахметьев, Что представляют собой деформационные токи Брауна?. – ВОФЭМ, т. 64 (1889) с. 39-43

П. Бахметьев, Зависимость парамагнитной и диамагнитной способности элементов от их атомного веса. – ЖРФХО, т. 21 (1889) с. 207-215

П. Бахметьев, Ответ г-ну Шпачинскому по поводу моих термоэлектрических исследований. – ЖРФХО, т. 23 (1891) с. 220

П. Бахметьев, Причина влияния намагничивания на термоэлектрические свойства железа и никеля. – ЖРФХО, т. 23 (1891) с. 301-324

П. Бахметьев, Тероэлектрические свойства амальгам. – ЖРФХО, т. 23 (1891) с. 370-417

П. Бахметьев, Влияния линейного сжатия проволок на их термоэлектрические свойства. – ЖРФХО, т. 23 (1891) с. 430

П. Бахметьев, Магнитная теплота растянутых железных и никеловых проволок. – ЖРФХО, т. 24 (1892) с. 1-8

П. Бахметьев, Изменяет ли магнетизм структуру тел?. – Электричество (1892) с. 11-12; с. 146-148

П. Бахметьев, Распределение электрического тока в телах. – ВОФЭМ, т. 161 (1893) с. 93-97

П. Бахметьев, Удельная теплота амальгам. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 115-137

П. Бахметьев, П. Пенчев, Калориметрические исследования коллоидального серебра. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 138-155

П. Бахметьев, Удельный вес висмутовых и магниевых амальгам. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 219-224

П. Бахметьев, Термометрические исследования амальгам. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 238-255

П. Бахметьев, Термоэлектрические свойства палладия. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 256-260

П. Бахметьев, Некоторые физические свойства медного купорсса. – ЖРФХО, т. 25 (1893) с. 265-284

П. Бахметьев, Некоторые законы электрического потока в пластинке. – ВОФЭМ, т. 184 (1894) с. 77-81

П. Бахметьев, Приспособляемость молекул. – ВОФЭМ, т. 191 (1894) с. 246-253

П. Бахметьев, Электрические земные токи. – ЖРФХО, т. 26 (1894) с. 159-199

П. Бахметьев, Физические свойства кадмиевых амальгам. – ЖРФХО, т. 26 (1894) с. 266-288

П. Бахметьев, Происхождение земных электрических токов. – Электричество, (1894) кн. 6, с. 88-91; кн. 8, с. 118

П. Бахметьев, Электрические токи, получаемые вследствие охлаждения расплавленных металлов. – ЖРФХО, т. 27 (1895) с. 66-102

П. Бахметьев, Материал за изучаване земните електрически токове в България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, т. 12 (1895) с. 58-120

П. Бахметьев, Влияние окружающей среды на упругое последствие металлических проволок. – ЖРФХО, т. 28 (1896) с. 217-220

П. Бахметьев, Влияние температуры окружающей среды на электрические токи охлаждения. – ЖРФХО, т. 29 (1897) с. 14-23

П. Бахметьев, Явление гистерезиса у термоэлементов. – ЖРФХО, т. 29 (1897) с. 108-116

П. Бахметьев, Колебанията на подпочвената вода и тяхната свръзка със земните електрически токове в София и нейните околности. – Сборник за народни умотворения, наука и книгопис, т. 14 (1897) с. 103-128

П. Бахметьев, Принос към изучаване пеперудите в София и околността й. – Годишник на Българското природоизпитателно дружество, т. 2 (1898) кн. 3, с. 28-41

П. Бахметьев, Температура насекомых. – Научное обозрение, Санкт Петербург, т. 5 (1898) с. 1602-1611

П. Бахметьев, Температура насекомых. – Научное общество, т. 5 (1898) с. 1602-1611

П. Бахметьев, Големината на българските пеперуди в сравнение със западноевропейските. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, т. 57 (1898) с. 34-48

П. Бахметьев, Витальный температурный минимум животных с переменной температурой крови. – Архив биологических наук, Санкт-Петербург т. 8 (1900) кн. 3, с. 239-261

П. Бахметьев, Върху температурата на насекомите в България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, т. 16-17 (1900) с. 82-158

П. Бахметьев, Итоги моих исследований об анабиозе насекомых и план его исследований у теплокровных животных. – Известия Императорской Академии Наук, Санкт-Петербург, т. 17 (1902) кн. 4, с. 161-166

П. Бахметьев, Бабочки Болгарии. – Труды русского энтомологического общества, Москва, т. 35 (1902) с. 356-469

П. Бахметьев, Геометрический микроскоп и его применение в области биологии. – Естествознание и география, Москва, т. 8 (1903) кн. 1, с. 11-29

П. Бахметьев, К вопросу о партеногенетическом происхождении мужских экземпляров бабочки Epinephele jurtinal. – Труды русского энтомологического общества, Москва, т. 37 (1903) с. 1-16

П. Бахметьев, Изменчивостта на големината у пеперудите Aporia crataegi I в България и съседните с нея държави. – Сборник за народни умотворения, наука и книгопис, т. 21 (1905) с. 1-105

П. Бахметьев, Попытка установить периодическую систему палеарктических бабочек. – Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания, Саратов, т. 4 (1905) кн. 2, с. 1-69

П. Бахметьев, Этюды из области энтомологии І-ІІІ. – Естествознание и география, Москва (1908) кн. 7, с. 1-3; (1909) кн. 4, с. 1-6; кн. 6, с. 1-8

П. Бахметьев, К вопросу о фауне чешуекрылых Болгарии. – Русское энтомологическое обозрение, Санкт-Петербург, т. 9 (1909) кн. 3, с. 278-289

П. Бахметьев, Отчет за деятельности Болгарского Энтомологического Кружка в Софии за первую половину 1909 года. – Русское энтомологическое обозрение, Санкт-Петербург, т. 9 (1909) кн. 4, с. 483-490

П. Бахметьев, Биометрические исследования из области ботаники. – Ежегодник Тоболского губернского музея, Тоболск, т. 8 (1910) с. 1-20

П. Бахметьев, Изменчивость длины крыльев у Aporia crataegi в Руссии и ее зависимость от метеорологических элементов. – Записки Академии Наук по физико-математическому отделению, Санкт-Петербург, т. 25 (1910) кн. 7, с. 1-47

П. Бахметьев, Как я нашел анабиоз у млекопитающих. – Природа, Москва, т. 1 (1912) кн. 5, с. 606-622

П. Бахметьев, Теоретические и практические следствия из моих исследовании анабиоза у животных. – Природа, Москва, т. 1 (1912) кн. 12, с. 1427-1442

П. Бахметьев, Анабиоз и его значение в сельском хозяйстве. – Сельское хозяйство и лесоводство, Санкт-Петербург, т. 211 (1912) с. 345-354

П. Бахметьев, Применение квадратного уравнения к изменчивости пчел. – Естествознание и география, Москва, т. 18 (1913) кн. 8

П. Бахметьев, Результаты, полученные при исследовании летучих мышей, подверженных действию низких температур, Москва (1913) 3 с.

Използвана литература:

 1. Н. Кольцов, Памяти П. И. Бахметьева. – Естествознание и география. Москва (1913) кн. 9, с. 92, 94

 2. Г. Николов, Нашите учители - професор Порфирий Иванович Бахметиев. – Младежки физико-математически вестник, София (1932) кн. 6

 3. П. Петков, Двадесет години от смъртьта на знаменития учен проф. Бахметьев. – Литературен глас, бр. 203, 19 ноември 1933, с. 3-4

 4. И. Буреш, Библиографски очерк върху научно-писателската творба на физика-биолог професор Порфирий Бахметьев. – Годишник на Българския Библиографски институут, г. 1, 1945-1946, София (1948) с. 68-96

 5. И. Смирнов, Ни жизнь, ни смерт (за Бахметьев). – Знание и сила (1950) кн. 8, с. 7-11

 6. Порфирий Иванович Бахметьев (1860-1913). – Большая Советская Энциклопедия, 2 изд. (1950) т.4, с.327-328

 7. Н. Гребнов, Об одной из первых работ в области телевидения (П. И. Бахметьев (1860-1817) Передача на расстояние изображении движушихся предметов "Телефотограф" Опубликов. в 1885. – Вест. связи (1950) кн. 8, с. 23

 8. И. Буреш, На границата между живота и смъртта. Изследвания на софийския професор Порфирий Иванович Бахметьев върху проблемите на анабиозата. – Природа (1952) кн. 1, с. 40-55; кн. 2, с. 42-55

 9. Х. Стойчева, О научном наследстве профессора П. И. Бахметьева, дипл. работа при катедрата по История на физиката при МГУ, Москва (1954)

 10. Г. Наджаков, Професор Порфирий Иванович Бахметьев (1860-1913). – Физико-математическо списание, т. 4 (1961) кн. 1, с. 3-6

 11. Г. Наджаков, Выдающийся ученный П. И. Бахметьев (к 50-летию со дня смерти). – Вопросы истории естествознание и техники (1963) вып. 115, с. 145

 12. Ц. Кардашев, Към историята на биофизиката в България. П. И. Бахметиев и неговите ученици в България. – Проблеми на историята на медицината и българо-руските и българо-съветските връзки. София (1967) с. 194-178

 13. 100 години Българска Академия на Науките 1869-1969. София, изд. БАН (1969) с. 187-190

 14. С. Арменски, Изследване работите на П.И.Бахметьев върху проект за телефотограф. – Физика (1977) кн.3, с. 34-38

 15. М. Борисов, Х. Стойчева, Научното наследство на Порфирий Иванович Бахметиев (По повод 120 години от рождението му). – Списание на БАН (1980) кн. 3, с. 59-68

 16. М. Борисов, Порфирий Иванович Бахметиев създател на университетско обучение и научно-изследователска дейност по физика у нас (По случай 120 години от рождението му и 90 години от началото на дейността му във Висшето училище в София). – Физика (1980) кн. 1, с. 4-12

 17. М. Борисов, Х. Стойчева, П. Лазарова, Порфирий Иванович Бахметиев (1860-1913). – Бележити български физици, изд. Народна Просвета, София (1981) с. 11-34

 18. М. Борисов, Пионерът на българската физика (120 години от рождението на П. И. Бахметьев и 90 години от началото на дейността му във Висшето училище в София). – Вечерни новини, 23 февр. 1981

 19. И. Азманов, Моят дом - дом на науката (Един миг от живота на проф. П. И. Бахметьев). – Сборник от научни трудове и материали по история и теория на науката и техниката, т. 2 (1983) с. 314-318

 20. М. Борисов, Сто двадесет и пет години от рождението на знаменития учен П.И.Бахметиев. – Списание на БАН (1985) кн.3, с. 77-83

 21. Л. Хозацкий, Д. Н. Нанкинов, Порфирий Иванович Бахметьев. – Природа, Москва (1986) кн. 3, с. 73-76

 22. А. Данаилов, Диалогът Бахметиев-Вайсман. – Отечество, 8 март 1988, кн. 5, с. 4-9

 23. П. Петров, Порфирий Бахметиев. – Чужденци - просветни дейци в България, София (1988) с. 321

 24. П. Петров, Порфирий Иванович Бахметиев. – Физика (1988) кн. 3, с. 38-41

 25. П. Лазарова, Из "Физика (Механика)" Лекции, четени от П. Бахметьев през зимното полугодие на 1904-1905, Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 3, с. 16-19

 26. Н. Сретенова, Още веднъж на проф. П. Бахметьев. – Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 1, с. 21

 27. Н. Сретенова, Драмата на Порфирий Бахметьев, БАД (1990)

 28. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек, Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1991) кн. 1-2, с. 3-15

 29. Н. Сретенова, Схващанията на проф. П. Бахметиев (1904 г.) за организация на науката от гледна точка на класификация на науките. – Трудове по история и теория на науката и техниката, т. 6 (1991) с. 44-67

 30. Н. Сретенова, Приносът на българската наука към европейската наука в края на ХІХ в. – учението за анабиозата и идеите за самоорганизация на проф. П. Бахметиев. – Списание на БАН (1992) кн. 3, с. 77-84

 31. А. Г. Петров, П. И. Бахметьев и физиката на живата материя. – Светът на физиката (1994) кн. 1, с. 33

 32. В. Христова, Българин предлага път след смъртта. Анабиозата е открита у нас от физика Порфирий Бахметьев. – Дума, бр. 78, 7.ІV.1998, с.1

 33. Т. Мачковска, С траурен венец от пеперуди почел учен паметта на Мария Луиза. Уникалната творба на проф. Бахметиев се пази почти наизвестна в Природо-начния ни музей. – Жълт труд, бр. 25, 18-24.VІ.1998, с. 21

 34. Н. Сретенова, Университетът и физиците Начало, Херон прес, София (2000)

 35. Д. Христов, In memoriam, Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на СУ 1889 – 1963 алманах с приложение, София (2005)

 36. А. Г. Петров, П. И. Бахметьев и физиката на живата материя. – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Пловдив (2005) с. 6-7

 37. П. Лазарова, Професор Порфирий Бахметьев през погледа на съвременниците си. – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Пловдив (2005) с. 30-37

 38. К. Коленцов, Откривателската и изобретателската дейност в българската физика през ХХ век. – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Пловдив (2005) с. 54-63

 39. И. Азманов, Ново за физикът академик Бахметьев. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, София, ИФТТ, (2007) с. 37-40

 40. Д. Христов, M. Кънева, Алманах. Физико-математически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1889 – 1963, София, Фараго (2008)

Начало