Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 3.1.2013
Променен: 1.8.2016

Биография
Стефан Кънев Кънев
(17.08.1929 – 26.12.2012)

Изложба

Роден в София.

Обучение

    Учи в пета софийска мъжка гимназия „Васил Левски” и във Физико-математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1952)
    Специализира в Русия (СССР) през 1961 година и в САЩ през 1971 г.
    Избран е за доктор на физическите науки през 1969 година.

Научни изследвания

    Стефан Кънев е основоположник на научно-изследователската дейност у нас в областта на преобразуването и използуването на слънчевата енергия.
    Научните му публикации (145) са отпечатани в 33 издания. От публикациите му 90 са на български език, а останалите 55 са отпечатани в чужбина. 82% са статии в научни списания, а 28 % са отпечатани в сборници. Броят на съавторите му е 80. Има 21 научно-популярни статии.
    Участвал е с доклади в над 30 научни конференции във Франция, Гърция, Австрия, Италия, Великобритания, САЩ и др.
    Стефан Кънев е организирал над 30 международни научни конференции и съвещания в продължение на 30 години. Бил е председател и организатор на 10 конференции по оптични и фотоелектрични явления в твърдите тела. Като председател на Европейския център по слънчева енергия организира 6 конференции в чужбина. Като председател на програмния съвет на СИВ по нови енергийни източници организира 10 съвещания у нас и в чужбина. Като председател на Комитета за междуакадемичното сътрудничество на социалистическите страни по темата "Нови и възобновяеми източници на енергия" организира 3 конференции в различни европейски страни.
    Стефан Кънев е автор на два големи международни проекта на ЮНЕСКО: по Слънчева енергия (1976) и World Solar Programe (1996-2005)

Научни приноси

    Стефан Кънев има пионерски разработки в три направления върху: 1) оптичните и фотоелектричните свойства на полупроводници (А2В6) и дотирани съединения; 2) върху физически проблеми на слънчевата енергетика; 3) създаване на прибори и оригинални технологии.

    Отрицателният вътрешен фотоефект в цинков окис е открит експериментално и обяснен с екситонен механизъм, който по-късно е общоприет за ефекти в съединения А2Б6
    Електрическите стимулирани токове в кадмиев сулфид са тема, по която Стефан Кънев има 6 авторски свидетелства. Те са резултат от намереното ново явление на акумулиране на енергия в облъчени със светлина кристали. Енергията се освобождава при прилагане на електрично поле. Явлението намира приложение за направата на дозиметри.
    Скоростта на каталитичното окисляване Стефан Кънев обяснява с общ механизъм, по който защитава едно авторско свидетелство.
    Стефан Кънев наблюдава някои контактни явления, за които развива феноменологична теория.
    Стефан Кънев развива феноменологична теория за фотохимичните реакции в А2В6 полупроводници, защитена с 2 авторски свидетелства.
    Стефан Кънев има оригинално изследване върху фотолитичното разлагане на водата.

Технологични разработки

    Стефан Кънев предлага метод за получаване на керамичен синтерован кадмиев сулфит, подходящ за фотосъпротивления, защитен с 4 авторски свидетелства.
    Той разработва технология за холографски и ксерографски запис върху CdS защитен с 2 авторски свидетелства.
    Създава плазмен метод за изследване на електролуминесценцията, чийто характеристики обяснява с механизъм на възбуждане и стареене. По темата има едно авторско свидетелство.
    В резултат на проучване на различни фоточувствителни хетеропреходи предлага нови фотоелектрични преобразователи, защитени с 4 авторски свидетелства.
    Стефан Кънев създава почти съвършенни материали и слоеве от А2В6 в резултат на изследване механизма при твърдотелни реакции.
    Той разработва оригинална апаратура, описва технологията и получава хидрогенизиран аморфен силиций за който предлага механизъм на реакцията. По темата има едно авторско свидетелство.
    Стефан Кънев е предложил оригинална технология за изработване на фотоелементи и слънчеви батерии.
    Предлага нови материали и конструира сушилни, като елементи и съоръжения за преобразуване на слънчевата енергия, защитени с 3 авторски свидетелства.
    Част от създадените нови прибори в това число дозиметри за гама лъчение, за рентгеново лъчение, светлинни дозиметри, фотосъпротивления, фоторезистори имат създадени прототипи, а други са били патентовани и пуснати в серийно производство в Унгария и СССР.
    За периода 1963 - 1999 Стефан Кънев има общо 26 авторски свидетелства. Авторското му свидетелство "Визуален фотопреобразувател" е патентовано в СССР и Унгария (1986), а "Биофокални оптични лещи" има български патент (1999).

Професионален опит

    Стефан Кънев работи като асистент по физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1952 – 1959)
    Преминава на работа във Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН (1959 – 1972), където е бил научен сътрудник, старши научен сътрудник ІІ степен и научен сътрудник І степен (1974).
    Във Физическия институт на БАН се хабилитира (1963) и ръководи секцията по „Физически явления в полупроводници от типа А2В6 и прибори от тях” и проблемна група по „Електролуминесценция”. Бил е заместник директор на Физическия институт при БАН (1971 – 1972).
    В Института по физика на твърдото тяло Стефан Кънев е бил заместник директор (1973 – 1978) и ръководител на сектора „Физически проблеми на оптоелектронните и функционални елементи” и на проблемна група по „Електролуминесцентни явления” до отделянето на ЦЛ СЕНЕИ. Избран е за професор през 1973 година.
    Стефан Кънев е инициатор и дългогодишен директор на Централната лаборатория за Слънчева енергия и нови енергийни източници при Българската академия на науките (1978 – 1994).
    В Българската академия на науките е избран за член-кореспондент (2004).

Преподавателска дейност

    Стефан Кънев е чел лекции по "Оптични и фотоелектрични явления в твърди тела" във Физико-математическия факултет на Софийския университет 15 години (1963 – 1978).

Международна експертна дейност

    Чл.-кор. Стефан Кънев е член (от 1978 г.) и председател на изпълнителния комитет на ЮНЕСКО по проблема “Слънчева енергетика” (1981 – 1985).
    Бил е председател на Организациония комитет на международните съвещания на СИВ по “Фотоелектрични и оптични свойства на твърдото тяло” (1977 – 1989) и на първата национална конференция по възобновяеми източници на енергия през 1994 година.
    Като председател на Висшата атестационна комисия (ВАК) по физика, математика, геофизика и механика (1980 – 1987), член на специализирания научен съвет по физика на кондензираната материя при Единния център по физика при БАН (1983 – 1988); на научния съвет на ЦЛ СЕНЕИ (1990 – 1993) и на Фонда за научни изследвания при Министерството на образованието младежта и науката (1983 – 1991) е постъпвал компетентно и отговорно.

Награди

 1. Грамота за успехи в учебно преподавателската дейност 1969 г.

 2. Паспорт на победата 07.09.1969 г.

 3. Почетна значка за изобретател 24.04.1970 г.

 4. Почетна значка за изобретател 18.04.1972 г.

 5. Златна значка “Първенец на шестата петилетка” 24.04.1974 г.

 6. Значка за отличие на БАН

 7. Юбилеен медал “Марин Дринов” по случай 100 години БАН 1869–1969

 8. Орден 9 май 1975 “30 години от победата над фашистка Германия”

 9. Орден “Кирил и Методи” І степен 1977 г.

 10. Орден “Кирил и Методи” І ст. Указ 1313/16.8.1979

 11. Юбилеен медал “1300 години България” Указ 2391/30.10.1981 г.

 12. Юбилеен медал “100 години от рождението на Г. Димитров” Указ 1612/21.6.1982 г.

 13. Юбилеен медал “40 години социалистическа България” Указ 2730/27.8.1984 г.

 14. Заслужил деятел на науката, Указ 1730/22.5.1987

 15. Почетен член на ИФТТ от 16 октомври 2001 г.

Патенти

 1. Силнотокови фотосъпротивления от синтерован кадмиев сулфид (внедрено в производство и представено за ползване в СССР), № 10, 138 (1963)

 2. Фотоелектрическо устройство за усилване на електрически и механични сигнали, № 10, 748 (1964)

 3. Фотоелектричен автоматичен нивелир, № 11, 187 (1964)

 4. Метод за получаване на фотоелементи от синтерован кадмиев сулфид, № 11, 127 (1965)

 5. Фотосъпротивления от поликристален CdTe, № 11, 750 (1966)

 6. Метод за получаване на чувствителни и слабо температурно зависими монокристали от CdS за гама-дозиметри, № 13, 638 (1968)

 7. Метод за направа на фотоелектрични преобразуватели на основата на поликристален кадмиев сулфид, № 15, 508 (1970)

 8. Електрофотографски метод, № 15, 991 (1971)

 9. Метод за измерване количеството осветление, № 16, 927 (1970)

 10. Метод за направа на фотоелектрични преобразуватели на основата на поликристален кадмиев сулфид и метод за получаването му, № 18, 145 (1971)

 11. Метод за направа на фотоелементи на основата на кадмиев сулфид, № 17, 922 (1972)

 12. Метод за изготвяне на керамични електролуминесцентни панели, № 18, 403 (1972)

 13. Среда за обратим холографски запис, № 22, 977 (1975)

 14. Състав на поликристални фоторезистори на базата на кадмиев сулфид – кадмиев селенид, № 24, 640 (1976) с акт за внедряване от 5.1.1988 г.

 15. Метод за получаване на тънки слоеве от кадмиев сулфид, № 24, 385 (1977)

 16. Метод за нанасяне алуминиеви контакти чрез термохимично обработване, № 22, 360 (1974)

 17. Метод за направа на полупроводникови детектори от синтерован кадмиев сулфид, чувствителни към гама лъчения, № 16, 066 (1970)

 18. Слънчев колектор, № 29, 979 (1979), внедрен в построени инсталации.

 19. Многослойна хетероструктура за фотоелектрични преобразуватели от поликристален кадмиев сулфид и методи за получаването й, № 30, 741 (1980)

 20. Метод за получаване на слоеве от хидрогенизиран аморфен силиций, № 35, 418 (1981)

 21. Матова черна боя, № 32, 777 (1981) внедрена

 22. Устройство за топлообмен, № 36, 881 (1983)

 23. Визуален фотопреобразувател. № 69, 867 (1986), патентован в СССР и Унгария и внедрен

 24. Въздушно-воден слънчев колектор, № 76, 808 (1986)

 25. Метод за изготвяне на слънчезащитни стъкла, № 70, 891 (1985)

 26. Бифокални оптични лещи, патент V100256/ВИ (1999)

Внедрявания

 1. Силнотокови фотосъпротивления от синтерован кадмиев сулфид, № 10, 138, произвеждани в ЗЕПЕ-София от 1968–1973

 2. Силициеви фотоелементи, ЗИС – Ботевград, нулева серия

 3. Слабо инертни фоторезистори с диференциален изход, № 19, 338 (1973), произвеждани в ЗЗУ и МП за сензори и сензорни устройства в Пловдив

 4. Регенеративен топлообменник от превключващ тип, нулева серия изработена в ДПП 1-ви май Бяла Слатина

 5. Фото резистори от CdS-CdSe, № 24, 640 (1976), внедрени в МП по сензори и сензорни устройства в Пловдив

 6. Фоторезистори и луксметри за дневно и нощно виждане, № 69, 867 (1983), изработена нулева серия

 7. Черна термоустойчива неселективна матова боя за слъчеви колектори, № 32, 777 (1981), внедрена в завод Лакпром в София

 8. Селективни покрития, № 70, 891 (1985), внедрени в автоматизирана производствена линия на завод Кристал, Перник

Публикации

 1. М. Борисов, С. Кънев, Апарат за определяне влажността на почвата, Известия на БАН-физика, (3) 119-128 (1952)

 2. М. Борисов, С. Кънев, Отрицателен вътрешен фотоефект при цинков окис, Известия на БАН - физика (4) 17-43 (1954)

 3. М. Борисов, С. Кънев, Объяснение отрицательного внутренного фотоэффекта у окиси цинка, Доклади БАН, 7(2) 25-28 (1954)

 4. М. Борисов, С. Кънев, Отрицательный внутренний фотоэффект при окиси цинка, Доклади БАН, 8(2) 21-24 (1954)

 5. М. Борисов, С. Кънев, А. Златева, Некоторые экспериментальные результаты исследовании внутренного фотоэффекта у смешанных ZnS.CdS кристалы (1) 13-16 (1955)

 6. С. Кънев, Особенности кинетики фотодиэлектрических потер порошкообразных ZnS.CdS кристаллофосфоров, Доклади БАН, 9(2) 5-8 (1956)

 7. С. Кънев, М. Борисов, Некоторые фотоэлектрические свойства Ag2O, Доклади БАН, 9(4) 17-20 (1956)

 8. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Е. Ватева, Использование электрически стимулированных токов в монокристаллах сернистого кадмия для измерения доз гама-лучей, Доклади БАН, 11(1) 25-28 (1958)

 9. С. Кънев, Изследване върху фотоелектричните свойства на някои кристалофосфори, Известия на БАН-физика (7) 23-59 (1959)

 10. С. Кънев, Е. Ватева, Върху метода за изследване на фотодиелектричните загуби на праховидни полупроводници по изменението на решетъчния ток в един осцилатор, Известия на БАН-физика (7) 63-67 (1959)

 11. С. Кънев, Е. Ватева, О внутренном фотоэффекте и фотодесорбции кислорода у окиси цинка, Доклади БАН, 12(1) 33-36 (1959)

 12. М. Борисов, С. Кънев, Е. Ватева, И. Георгиева, Об электрически стимулированных токах в монокристаллах сернистого кадмия при облучении светом, Доклади БАН, 13(1) 23-26 (1960)

 13. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Е. Ватева, Електрически стимулирани токове в монокристали от кадмиев сулфид, Годишник на СДУ (ФМФ) 53(2) 59-71 (1958/1959)

 14. С. Кънев, К. Киров, Влияние на водните пари върху проводимостта на някои праховидни вещества. Нова възможност за конструиране на електрически влагомери, Физико-математическо списание (1959)

 15. С. Кънев, Д. Клисурски, Е. Ватева, Полупроводниковые свойства некоторых кобалто-окисных катализаторов и каталитическое окисление амияка, Доклади БАН, 15(1) 61-64 (1962)

 16. С. Кънев, Д. Клисурски, Е. Ватева, Полупроводникови свойства на някои кобалтово-окисни катализатори и каталитичното окисление на амоняка, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 9(2) 57-72 (1962)

 17. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, О роли электродов и несиметричното освещения при исследовании фотоэлектрических свойств CdS монокристаллов, Доклади БАН, 13(6) 669-672 (1960)

 18. Ст. Кънев, М. Шейнкман, Влияние сильного электрического поля на кинетику фототока в монокристаллах CdS, Физика Твердого Тела, (3) 3539-3541 (1961)

 19. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Об одном новом выпрямительном эффекте ву CdS-монокристаллов, Доклади БАН, 15(7) 715-718 (1962)

 20. Ст. Кънев, М. Шейнкман, В. Фурсенко, Метод за безконтактно изследване проводимостните явления на полупроводници от типа CdS, Известия на БАН-физика, 10(2) 29-36 (1962)

 21. Ст. Кънев, М. Шейнкман, И. Шульга, В. Фурсенко, Метод безконтактного измерения параметров некоторых полупроводников, Приборы и Техника Эксперимента (2) 154-159 (1962)

 22. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, К. Маринова, Върху разпределението на потенциала и движението на неосновните носители на тока в монокристали от CdS, Известия на БАН, ФИ с АНЕБ, 10(2) 13-26 (1962)

 23. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, К. Маринова, О распределении потенциала и движения неосновных носителей тока в монокристаллах CdS, Физика Твердого Тела, 5(1) 291-300 (1963)

 24. Ст. Кънев, В. Шекерджийски, В. Стоянов, Спеченный CdS и изготовление фотоэлементов и фотосопротивлений из него, Доклади БАН, 16(7) 685-688 (1963)

 25. П. Кънчев, Л. Лалов, С. Кънев, Метод, основан на симетрията на резонансната крива за отделяне и регистриране промените на диелектричните загуби и диелектричната проницаемост на някои полупроводници, Годишник на МЕИ, 14(1) 259-266 (1964)

 26. С. Кънев, В. Стоянов, В. Шекерджийски, Высокочувствительные фотосопротивления фотоэлементы из спеченного CdS и некоторые обратимые процессы старения у них, Acta Physica Polonica 25(3) 313-321 (1964)

 27. А. Димитров, С. Кънев, Изследване влиянието на високочестотното електрично поле върху фотодиелектричните загуби в монокристали от кадмиев сулфид, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 11(1-2) 13-22 (1964)

 28. С. Кънев, К. Маринова, Н. Жилов, Изследване върху генерациите на електрични трептения в монокристали от кадмиев сулфид, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 12(1-2) 5-12 (1964)

 29. С. Кънев, В. Стоянов, В. Шекерджийски, Возможности изпользования фотосопротивлении из спеченного сернистого кадмия в качестве дозиметров рентгеновских излучении, Доклади БАН, 17(5) 447-449 (1964)

 30. С. Кънев, Е. Ватева, Н. Копаранова, Метод определения вида контактов к монокристаллам типа CdS, CdSe и др., Доклади на БАН, 18(2) 101-104 (1965)

 31. С. Кънев, Х. Азимходжаев, М. Шейнкман, Влияние сильного электрического поля на кинетику фототока в CdS-монокристаллах, Украинский физический журнал, 12(5) 786-791 (1967) - 2 екз.

 32. В. Комашенко, С. Кинев, А. Марченко, Г. Федорус, Фотоелементи 3 p-n гетеропереходами на основи спресованого спеченого селениду кадмию, Украинский физичний журнал, 12(12) 2085-2087 (1967) - 2 екз.

 33. В. Стоянов, С. Кънев, Е. Константинова, Мало инерционные фотосопротивления из поликристаллического CdS-Te, Доклади БАН, 20(3) 165-168 (1967)

 34. С. Кънев, Изследвания върху електричните и фотоелектрични свойства на кадмиевия сулфид и направа на прибори от него, Дисертация за дфн, ИФ с АНЕБ при БАН, София (1967) 281 стр.

 35. С. Кънев, Н. Копаранова, Характеристики и механизъм на протичане на тока през монокристали от кадмиев сулфид със запиращ катод, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, (17) 5-11 (1968)

 36. С. Кънев, В. Стоянов, Р. Стефанов, Свойства на p-n преход към кадмиев сулфид и направа на фотоелектрични преобразователи, Известия на Физическия институт с АНЕБ, (17) 13-20 (1968)

 37. Ст. Кънев, Слънчева енергия - изследвания и развойна дейност в Източна и Югоизточна Европа и възможности за международно сътрудничество, Париж, ЮНЕСКО (1978).

Използвана литература

 1. К. Коленцов, Изобретателски постижения на учените от ИФТТ - БАН през 20 век, Интелектуална собственост (10) 28-30 (2004)

 2. К. Коленцов, Откривателската и изобретателска дейност в българската физика през 20 век, Развитие и разпространение на физическите знания в България, Сборник, Пловдив (2005), 54-63

 3. К. Коленцов, Чл.-кор. Стефан Кънев - забележителен учен, откривател и изобретател, Интелектуална собственост, (6) 28-29 (2006)

 4. К. Коленцов, Открития и изобретения на физиците от Софийския университет и Българската академия на науките през 20 век, Списание на БАН, (1) 44-52 (2007)

 5. К. Коленцов, Физиката в действие Откривателски и изобретателски постижения на българските учени през 20 век, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Сборник, София (2007), с. 54-62

 6. К. Коленцов, Л. Юрукова, Електролуминесценцията откритие на 20 век, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Сборник, София (2007), с. 63-66

 7. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София (2008) с. 206

 8. А. Г. Петров, К. Коленцов, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев на 80 години, Светът на физиката, кн. 1, с. 97-98 (2010)

 9. И. Илиев, К. Спасова, In Memoriam, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев (17.08.1929 - 26.12.2012), Светът на физиката, кн. 1, с. 102 (2013)

 10. К. Коленцов, За чл.-кор. Стефан Кънев, Homo Sciens, бр. 8, с. 19 (2014)

 11. Музей-ИФТТ, ф. 71, оп. 1, а.е. 1-5

Начало