Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло
Създаден: 10 юли 2006
Променен: 24.03.2014

АКАДЕМИК
ЕМИЛ ДЖАКОВ
(02.03.1908 – 15.09.1978)


Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15
Л. Вацкичев

Роден:

       Емил Стефанов Джаков е роден в Свищов. По-късно семейството му се преселва в Пловдив. Баща му Стефан Джаков, който е архитект по професия, построява за многолюдното си семейство известната Джакова къща. В нея майка му Олга Джакова отглежда четирите си сина (Крум, Борислав, Емил и Иван). Емил Джаков завършва гимназия в Пловдив.

Обучение:

       Избира физиката за своя специалност в Софийския университет.

       Веднага след като получава документ за взет първи и втори университетски изпит през 1931 година Емил Джаков се записва за докторант по физика във Физико-математическия факултет.

       Изпратен е на специализация във Висшето техническо училище в Берлин през 1936-1937 учебна година.

       На книжовна дейност се учи от Георги Манев, професор по теоретична физика , който през 1938 година в предговора към първата част на университетския учебник "Увод в теоретичната физика" пише: "Дължа моята голяма благодарност на г. Ем. Джаков, асистент по физика, за помощта, която ми указа при коректурите, както и за изработване на азбучния указател".

Професионален опит:

       През 1933 година талантливият, но незащитил докторант е назначен за асистент във Физическия институт на Софийския университет.

       Софийският университет избира Емил Джаков за редовен доцент по техническа физика през 1939 година.

       По това време работи с асистентите Асен Дацев (1939-1944), Никола Карабашев и Разум Андрейчин (1939-1940), Петър Паунов (1940-1941), Александър Раев (1940-1944), Бончо Беленски (1941-1944).

       След избирането му за извънреден професор през 1942 година създава от учебната 1943-1944 година учебна лаборатория по техническа физика с асистент инж. Кирил Кирков.

       Емил Джаков е редовен професор и титуляр на катедрата по техническа (приложна) физика от 1945 до 1967 година.

       В Българската академия на науките Емил Джаков е избран за член-кореспондент (1948), академик (1967), член на президиума на БАН и секретар на отделението по математически и физически науки (1968-1972).

       Във Физическия институт при Българската академия на науките създава и ръководи секция по "Физическа и приложна електроника" от 1952 до 1962 година.

       Емил Джаков е основоположник и пръв директор на Института по електроника при Българската академия на науките (1963-1978).

       От 1959 до 1961 година е вицедиректор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Научни изследвания:

       Научните изследвания на академик Емил Джаков са в областтите: физическа и приложна електроника, радиофизика и метрология.

       Експериментално изследва електронните трептения в диоди и магнетрони. Съвместно с Александър Раев открива нов вид трептения в магнетронни лампи, чиято честота не зависи от параметрите на външния трептящ кръг, а от ъгловата скорост на електроните около катода.

       Разработва измерителни методи. Сам създава лабораторна инсталация за висок вакуум. С участието на Александър Раев предлага нов високочувствителен метод за контрол на свръхвисокия вакуум чрез усилване на йонната съставка на тока в магнетронната лампа.

       Създава теория на релетата за време и интегратори на нелинейни функции. Предлага прецизна аналитична теория за мостово свързване на диоди в техниката на автоматичното управление.

Преподавателска дейност:

       Доцент Емил Джаков поема четенето на курса по "Физически основи на електротехниката" от есента на 1939 година. От следващата учебна година въвежда за пръв път у нас "упражнения по електротехника" и лекции по "Радиотехника".

       Емил Джаков води и краткия курс по опитна физика за студентите от нефизическите специалности във Физико-математическия факултет на Софийския университет до 1945 година.

       За кратко след отстраняването на професор Георги Манев от Университета до избирането на двамата нови доценти Христо Янков Христов и Асен Дацев в катедрата по теоретична физика Емил Джаков чете временно курса по теоретична физика.

Награди:

Орден "За гражданска заслуга" ІV степен (1945)

Лауреат на Димитровска награда ІІ степен (1952)

Орден "Кирил и Методий" І степен (1958, 1963)

Орден "Червено знаме на труда" (1959)

Орден "Народна република България" ІІ степен (1968); І степен (1978)

Заслужил деятел на науката (1972)

Златен орден за заслуги към Полската народна република

Заслужил метролог.

Публикации:

Е. Джаков, Мерене комплексни електрични съпротивления при твърде високи честоти, Годишник на СУ ФМФ, 34 (1939) кн. 1, с. 277-311

Е. Джаков, А. Раев, Мерене вакуума в магнетрони по йонния ток, Годишник на СУ ФМФ, 36 (1940) кн. 1, с. 87-94

Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения от по-висок порядък в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 67-86

Е. Джаков, Х. Христов, Разпределение на електричния потенциал в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 95-131

Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения в магнетрони с разрязан анод при нееднакви постоянни напрежения на сегментите, Годишник на СУ ФМФ, 43 (1947) кн. 1, с. 351-372

Е. Джаков, И. Джаков, Носим източник за прав ток с постоянно напрежение до 2500V и 100 микро ампера, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 401-408

Е. Джаков, Оптимални условия за внасяне енергия на импулси в един електрически кръг, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 439-457

Е. Джаков, Приближени формули за тока на насищане в диоди, ИБАН ОФМТН сф, 1 (1950) с. 168-182;

Е. Джаков, Приближенные формулы для тока насыщения в диодах с вольфрамовым катодом, ЖТФ, 22 (1952) кн. 4, с. 602-605

Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 1 изд. (1940) 399 стр.

Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 2 изд. (1941) 408 стр.

Използвана литература:

  1. 100 година БАН (1869-1969), София, БАН (1969) с. 194-196

  2. В. Кънев, Емил Стефанов Джаков (1908-1978), Бележити български физици, Народна просвета, София, 1981, с. 121-128

  3. М. Борисов, "Осемдесет години от рождението на акад. Е. Джаков", Бюлетин на ДФБ (1988) кн. 2, с. 29-30

  4. М. Борисов, "Академик Емил С. Джаков (1908-1978). По случай 80 години от рождението му", Физико-математическо списание (1988) кн.3, с. 215-216

  5. А. Ваврек, Г. Камишева, "Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 година", Светът на физиката (1999) кн. 2, с. 130-134

  6. Л. Вацкичев, Акад. Емил Джаков - основател на катедра "Радиофизика и електроника" в Софийския университет, Научен симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", посветен на 110 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков (16-17 октомври 2006), Пловдив, 2007, 25-31

  7. М. Дражев, За академик Емил Джаков и първите стъпки на българската електроника, Наука (2008) кн. 3, с. 78

  8. Р. Еников, Сто години от рождението на академик Емил Стефанов Джаков, Наука (2008) кн. 3, с. 75

Начало