Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Асен Дацев
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги

Съюз на физиците в България
МемоариСъздаден: 2005
Променен: 24.03.2014

Биография
АСЕН БОРИСОВ ДАЦЕВ
(14.02.1911 - 12.02.1994)


Роден: Асен Борисов Дацев е роден в разградското село Каменар.

Обучение:

Изучава за пръв път теоретична физика при професор Георги Манев в Софийския университет (1929-1933). Специализира при Луи дьо Бройл в Сорбоната в Париж (1934-1938), където защитава докторат през 1938 година.

Научни изследвания:

Академик Асен Дацев е основоположник на теоретичния отдел в Института по физика на твърдото тяло при БАН. Работи върху обосновката на квантовата механика и класическата топлопроводност. Разработва метод за решаване на уравнението за разпределение на топлината в нееднородни твърди тела при произволни начални и гранични условия и метод за решаване на "задачата на Стефан".

Професионален опит:

Избран е за асистент по физика през 1939 година. Напуска Физико-математическия факултет през 1944 година и се връща като доцент по теоретична физика през 1947 година. Заема професорско място в Софийския университет през 1950 година и ръководи катедрата по теоретична физика в продължение на 29 години (1955-1984). Декан е на Физико-математическия факултет от 1950 до 1955 година.

Ръководи секция по квантова механика във Физическия институт на БАН и проблемна група по теория на твърдото тяло в Института по физика на твърдото тяло при БАН.

Преподавателска дейност:

Като асистент води по два часа седмично семинарните упражнения по теоретична физика и лабораторните упражнения по опитна физика за студентите от нефизическите специалности (1939-1944).

Чете лекции по теоретична физика във Физико-математическия факултет на Софийският университет в продължение на около 40 години. Води редовен курс по теоретична физика от 1947-1948 академична година. Първоначално първата част на курса по теоретична физика включва: "механика на точка, механика на абсолютно твърдо тяло, механика на деформируеми твърди тела, хидромеханика и термодинамика". От летния семестър на същата година започва да чете и едносеместриален факултативен курс по "модерни физични теории", в който излага основите на специалната теория на относителността и на квантовата механика. По-късно курсът по теоретична физика е разделен и академик Асен Дацев чете последователно курсовете: "теоретична механика на материална точка и твърдо тяло", "термодинамика и статистическа физика" и "квантова механика".

Експертна дейност:

В Българската академия на науките е член-кореспондент от 1952 година и академик от 1961 година. Секретар е на Отделението за физико-математически науки на БАН от 1962 до 1968 година.

Академик Асен Дацев е носител на Димитровска награда.

Публикации:

А. Дацев, Върху разпространението на вълните, Годишник на СУ ФМФ 1943-1944, т. 40 (1944) кн. 1, с. 173-259
А. Дацев, Квантово тълкуване на някои резултати от класическата механика, Годишник на СУ ФМФ 1939-1940, т. 36 (1940), кн. 1, с. 201-218
А. Дацев, Върху проблема за разпространението на топлината в твърди тела, Париж, изд. Готие-Вилар (1963) (на френски език)
А. Дацев, Квантова механика и физическа реалност, І изд., София, изд. БАН (1969) (на френски език); ІІ изд. София, изд. БАН (1979) (български език)
А. Дацев, Върху линейния проблем на Стефан, Париж, Готие-Вилар (1970) (на френски език)
А. Дацев, Квантова механика, І изд. (1963), ІІ изд. 1973
А. Дацев, Революционните идеи на Коперник и общата теория на относителността, Списание Философска мисъл (1974) кн. 2, с. 58-63

Използвана литература:

  1. Лауреати на Димитровски награди в областта на науката (1950-1953), София, БАН (1955) с. 33-34

  2. 100 години Българска Академия на Науките 1869-1969. София, изд. БАН (1969) с. 187-190

  3. Академик Асен Дацев на 75 години, Народна култура, бр.15 (1986)

  4. И. Златев, Академик Асен Дацев на осемдесет години, Светът на физиката (1991) кн. 1, с. 36-44

  5. In memoriam, Светът на физиката, 17 (1994) кн. 1, с. 62

  6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София (2008) с. 190-191

  7. A. Karastoyanov, In face to the problems of the century (Assene Datzeff), Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, ISSP, Sofia, 2012, p. 141-146

  8. АСЕН БОРИСОВ ДАЦЕВ

  9. ДАЦЕВ Асен Борисов

Начало