НАПРАВЛЕНИЯ РЪКОВОДИТЕЛИ Експертни съвети
   ТЕОРИЯ Проф., дфн  Хассан Шамати

Тел.: (+359 2) 979 5778
E-mail: chamati@issp.bas.bg

EC

   ФИЗИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ Доц. д-р Петър Рафаилов

Тел.: (+359 2) 979 5718
E-mail: rafailov@issp.bas.bg

EC

   НАНОФИЗИКА Проф. дфн Диана Нешева

Тел.: (+359 2) 979 5686
E-mail: nesheva@issp.bas.bg

EC

   МИКРО–  И  АКУСТОЕЛЕКТРОНИКА Доц. д-р А. Паскалева

Тел.: (+359 2) 979 5742
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg

EC

   НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ФИЗИКА Проф. дфн Николай Тончев

Тел.: (+359 2) 979 5797
E-mail: tonchev@issp.bas.bg

EC

   ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ Проф. дфн Светослав Рашев Славов

Тел.: (+359 2) 979 5722
E-mail: rashev@issp.bas.bg

EC

   ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ Акад. Александър Г. Петров

Тел.: (+359 2) 875 80 61
E-mail: agpetrov@issp.bas.bg

EC

   ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ, МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА Проф. дфн Кирил Благоев

Тел.: (+359 2) 9795 790
E-mail: kblagoev@issp.bas.bg

EC


    ОТДЕЛ  ИНОВАЦИИ Доц. д-р Стефан Андреев

Тел.: (+359 2) 77 92 17
E-mail: sandreev@issp.bas.bg
   ОТДЕЛ  ОБУЧЕНИЕ Проф. дфн Изак Бивас

Тел.: (+359 2) 979 5725
E-mail: bivas@issp.bas.bg
   ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
   на физични свойства на материали, повърхности и структури
Доц. д-р Васил Ловчинов

Tel.: (+359 2) 974 6265
E-mail: lovcinov@issp.bas.bg

ПОМОЩНИ ЗВЕНА РЪКОВОДИТЕЛИ

   Научно-приложно звено "Молекулярна епитаксия"

Доц. д-р Генчо Минчев

Teл.: (+359 2) 979 5683,
 (+359 2) 979 5775
E-mail: mbe@issp.bas.bg

   Оптична работилница

Лина Тодорова

Teл.: (+359 2) 979 5720

   Стъклодувна работилница

Иван Ангелов

Teл.: (+359 2) 979 5783

   Музей на физиката в България

Асист. Ганка Камишева

Teл.: (+359 2) 979 5831
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

Нагоре