Представяне
История
Ръководител
Състав


English
Институт по физика на твърдото тяло


Създаден: декември 2004
Променен: 1 Ноември 2012


ПРЕДСТАВЯНЕ

    Експериментално и теоретично изследване на взаимодействието електромагнитно поле - материя
    Разработка на различни видове сензори, основно за качествен контрол
    Ниско размерни кристали
    Механични напрежения в система слой-подложка
    Квантова динамика на атоми, молекули и йони
    
    
    Лабораторията активно работи по разработката на сензори необходими за българската и европейска промишленост.В последните години са успешно изпълнени няколко договора с български компании, дават се консултации, изнасят се лекции и се провеждат дискусии.Съвместно с европейски партньори се подготвят общи проекти
    
    През 2012 лабораторията има спечелени два съвместни проекта по програми на NATO и Европейският съюз.