Процедури по ЗОП


     Публична покана

от 26 Септември 2014г.

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72. ИФТТ отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия, описани в :ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на семинар и среща със заинтересовани страни, както и подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с тях“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН

Срока на валидност на поканата е 09.10.2014 г., 16.00 ч.
Срока за подаване на оферти е 09.10.2014 г., 16.00 ч.
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 10.10.2014 г.
Приложения:
Документация: Покана–вписан а в Регистъра за обществени поръчки под № 9034081.
Документация:Приложения.

02.10.2014 - На основание чл. 101б от Закона за обществените поръчки ви представяме ОТГОВОР по постъпили въпроси.

13.10.2014 - Протокол от работата на комисия за отваряне на офертите от 10.10.2014


     Обява

от 18. 09. 2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 24 септември 2014 г. от 10.00 часа в зала 200 на Централна сграда на Института по физика на твърдото тяло на бул. „Цариградско шосе“ № 72, ІІ етаж, комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще отвори ценовите предложения и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въоръжена физическа и техническа охрана на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на „Научен комплекс 2“ на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“. При отваряне и оповестяване на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


     16.09.2014г. - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСOВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на 19.09.2014г. , в 11.00 часа, в зала 200, в Института по физика на твърдото тяло- БАН, гр.София, бул." Цариградско шосе" №72, ще се състои заседание на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията по обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на фемтосекундна лазерна система (ФЛС)”за Института по физика на твърдото тяло - БАН, открита с решение № РД-09-89/25.06.2014 г., изменено с Решение № РД-09- 101/08.07.2014 г. на Директора на ИФТТ-БАН, на което ще се пристъпи към отваряне на Плик №3 – Ценово предложение.

     Обява

от 18 юли 2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2014 година, в 13.00 часа, в зала 200, в Института по физика на твърдото тяло, ще се състои заседание на Комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията по обществена поръчка с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматичен спектрален елипсометър и обучение на специалисти за Института по физика на твърдото тяло-БАН», на което ще се пристъпи към отваряне на Плик №3 – Ценово предложение.


     Обява

от 16 юли 2014 г.

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при Българската академия на науките“

Уведомяваме Ви, че на 21 юли 2014г. от 10.00 часа, в зала 200, Централна сграда на Института по физика на твърдото тяло на бул. „Цариградско шосе“ № 72, ІІ етаж, комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще отвори ценовите предложения и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при Българската академия на науките“
При отваряне и оповестяване на ценовите оферти може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


     Откритата процедура по ЗОП

от 27 Юни 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2“ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72“

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 24.07.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 31.07.2014 г.
Отваряне на офертите: 10:00 ч. на 01.08.2014 г.
Приложения:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


     Публична покана

от 27 Юни 2014г.

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72. отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия, описани в :ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: « Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури » за Института по физика на твърдото тяло-БАН

Срока на валидност на поканата е 17.07.2014 г., 16.00 ч.
Срока за подаване на оферти е 17.07.2014 г., 16.00 часа
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 18.07.2014 г.
Приложения:
Документация: Покана.
Документация:Приложения.
Протокол от работата на комисия за отваряне на офертите от 18.07.2014
Договор за изпълнение на поръчката от 30.07.2014


     Публична покана

от 26 Юни 2014г.

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72.
ИФТТ отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия, описани в :ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕМБРАННА МНОГОЦЕЛЕВА ФИЛТРИРАЩА система» за Института по физика на твърдото тяло-БАН

Срока на валидност на поканата е 15.07.2014 г., 16.00 ч.
Срока за подаване на оФерти е 15.07.2014 г., 16.00 часа
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 16.07.2014 г.
Приложения:
окументация: Покана.
Документация: Приложения.

На основание чл.101д , ал.2 от ЗОП, ще се извърши договоряне с посочен от Комисията изпълнител.- Одобрен протокол от 16.07.2014 г. от възложителя.


     Откритата процедура по ЗОП

от 25 Юни 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло /ИФТТ/ при Българската академия на науките, гр.София, 1784, бул. "Цариградско шосе" №72, обявява отрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на фемтосекундна лазерна система (ФЛС)”

Срок за получаване на документи: 16.00 часа на 28.07.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16.00 часа на 05.08.2014 г.
Приложения:
Решение № РД-09-89 от 25.06.2014 г.
Обявление, изх.№866/25.06.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

     08.07.2014г. - Промяна към откритата процедура по ЗОП от 25.06.2014 г.

Решение за изменение на Решение № РД-09-89 от 25.06.2014 г. за нови срокове

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 08.08.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 18.08.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 19.08.2014 г.

22.07.2014 - На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки ви представяме ОТГОВОР по постъпилия въпрос.

11.08.2014 - На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки ви представяме ОТГОВОРИ по постъпили въпроси.

     20.08.2014 - Протокол от 20.08.2014г. на основание чл.68, ал.9 от ЗОП

     16.09.2014г. - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСOВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 19.09.2014г. , в 11.00 часа, в зала 200, в Института по физика на твърдото тяло - БАН, гр.София, бул." Цариградско шосе" №72, ще се състои заседание на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията по обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на фемтосекундна лазерна система (ФЛС)”за Института по физика на твърдото тяло - БАН, открита с решение № РД-09-89/25.06.2014 г., изменено с Решение № РД-09- 101/08.07.2014 г. на Директора на ИФТТ-БАН, на което ще се пристъпи към отваряне на Плик №3 – Ценово предложение.


     Откритата процедура по ЗОП

от 09 Юни 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УСТАНОВКА ЗА ХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ ОТ ГАЗОВА ФАЗА С ПЛАЗМЕНО СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАФЕН И ВЪГЛЕРОДНИ АЛОТРОПИ (PE CVD)“.

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 11.07.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 21.07.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 22.07.2014 г.
Приложения:
РЕШЕНИЕ № РД-09-80 от 09.06.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 778 от 09.06.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


     Публична Покана

от 09 Юни 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българска академия на науките публикува Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по настаняване, изхранване и транспортиране на участниците в Научна сесия с международно участие в град Варна и Обучителен семинар в Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, организирани във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“.

Дата на обявяване: 09.06.2014 г.
Крайна дата за получаване на оферти: 16.06.2014 г.
Приложения:
Документация: Покана и приложения.


     Открита процедура по ЗОП

от 21 Май 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧЕН СПЕКТРАЛЕН ЕЛИПСОМЕТЪР И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН».

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 21.06.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 01.07.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 02.07.2014 г.
Приложения:
РЕШЕНИЕ № РД-09-68 от 21.05.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 701 от 21.05.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


     Открита процедура по ЗОП

от 19 Май 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за отлагане на нанослоеве“ за Института по физика на твърдото тяло /ИФТТ/ - БАН“.

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 20.06.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 30.06.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:00 ч. на 01.07.2014 г.
Приложения:
РЕШЕНИЕ № РД-09-66 от 19.05.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 691 от 19.05.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


30.05.2014 - Промяна на решение -> РЕШЕНИЕ № РД-09-77 от 30.05.2014 г.

20.06.2014 - На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки ви представяме ОТГОВОРИ по постъпили въпроси.

14.07.2014 г. - Възложителят уведомява всички заинтересовани, че на 18.07.2014г., в 14.00часа , в зала 200, в Административната сграда на ИФТТ, ще се проведе заседание на Комисията за оценяване и отваряне на Плик №3- Ценово предложение.


     Открита процедура по ЗОП

от 13 Май 2014г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО „АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“.

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 09.06.2014 г.
Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 16.06.2014 г.
Отваряне на офертите: 10:00 ч. на 17.06.2014 г.
Приложения:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


     Открита процедура по ЗОП

07.02.2014г.

    

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ИЗМЕРИТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА МНОГОСЛОЙНИ ОПТИЧНИ СТРУКТУРИ - допълнителна информация ;

Връзка към - Агенция по обществени поръчки

Документацията е публично достъпна от 07.02.2014.
документация (pdf); документация (zip)

20.02.2014 г.:

На основание чл. 27а, ал. 1 и 3 от ЗОП е публикувано решение за промяна № РД-09-21 / 20.02.2014 г. на Директора на ИФТТ относно Обявлението и Документацията за участие. С Решението отсъствието на документ за закупена документация за участие, не води до отстраняване от процедурата. Сроковете по процедурата се променят както следва:

Срок за получаване на документи: 16:00 ч. на 10.03.2014 г.

Срок за подаване на оферти за участие: 16:00 ч. на 20.03.2014 г.

Отваряне на офертите: 10:30 ч. на 21.03.2014 г.


10.03.2014 г.:

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Ви представяме Разяснения по постъпили въпроси.

22 Май 2014г.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомяваме, че на 27.05.2014 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 200 в Институт по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков” – БАН, на адрес бул. Цариградско шосе № 72, гр. София ще се проведе заседание на Комисията за оценка и класиране на офертите, на което ще се отворят и оповестят Ценовите оферти на допуснатите участници.
Заседанието на Комисията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


     Обяви

20.06.2012г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ No 72, уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на участниците, допуснати до по-натъшно участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчката с предмет: „Въоръжена физическа и техническа охрана на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на „Научен комплекс 2“ на Българската академия на науките, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 72“ ще се състои на 22 юни 2012 г. от 11.00 часа в зала 200, Централна сграда на Института по физика на твърдото тяло на бул. „Цариградско шосе“ No 72, ІІ етаж.


     Публични покани

07.05.2013 г.

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при БАН публикува Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„ПОДМЯНА НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД, ЗАХРАНВАЩ СГРАДИ „БАРАКА-ПИОНЕР 1“, „БИВША ОТОПЛИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА“, „АЗОТНА СТАНЦИЯ“ И „РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ НА СГРАДА „РЕАКТОР“ В НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72“
покана; документация

Крайна дата за получаване на оферти: 20.05.2013 г.

15.10.2012 г.

Публична покана; Документация и образци „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВА НА СГРАДА „АКУСТОЕЛЕКТРОНИКА“ В НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72“
покана; документация

Крайна дата за получаване на оферти: 24.10.2012 г.

18.09.2012 г.

Публична покана; Документация и образци „ПОДМЯНА НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД, ЗАХРАНВАЩ СГРАДИ „КНИГОХРАНИЛИЩЕ“, „БЯЛ ДОМ“, „ХЕЛИЕВА СТАНЦИЯ“, „НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ“, „ОПТИКА“, „СТОЛ № 3“ И „ЦЛСЕНЕЙ“ В НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72“
покана; документация

Крайна дата за подаване на оферти: 27.09.2012 г.

14.05.2012г.

Доставка на измервателна апаратура за импулсни електрически измервания, надграждаща съществуваща система за характеризиране на микроелектронни структури „KEITHLEY 4200-SCS“
покана; техническо задание; методика за оценка; декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП; декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП

Крайна дата за подаване на оферти: 23.05.2012


     Покани за оферти

17.05.2012г.

„РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВА НА СТОЛ № 3 В НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, СГРАДА НА ИФТТ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72“
покана; покана и приложения

Крайна дата за подаване на оферти: 30.05.2012

01.03.2012г.

Покана за представяне на оферти за изпълнение на СМР с предмет: „Подмяна на площадков водопровод, захранващ сгради „Барака тип „Пионер“ 1 и 2, „Изчислителен център“, „Галванотехника“, „ИФТТ-2“, „БРВ-Физика“ и „Книгохранилище“ на Научен комплекс-2, VІІІ км, град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“;
покана; техническо задание; образец на Количествено-стойностна сметка.


     Архив

03.09.2011г.

покана , техническото задание , карта на района .