Мисия на Институтa по физика на твърдото тяло "Акад. Г. Наджаков" (ИФТТ):

Получаване на фундаментални знания по физика на кондензираната материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика; приложението им за създаване на нови материали, устройства и аналитични методи за микро- и нано-технологиите, както и за нови подходи в интердисциплинарни области на физиката с биологията, екологията, медицината, археологията; трансфер на получените резултати към икономиката на България.

Основните научни и научно-приложни постижения на Института са в областта на квантовата теория на твърдото тяло, теорията на фазовите преходи, свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали, физиката на ниските температури, нанофизиката, микроелектрониката и микроакустиката, физиката на течните кристали, физиката на живата материя, изследването на структурата и свойствата на кристални и аморфни материали, физиката на атома и плазмата, нелинейната, интегралната и влакнестата оптика, физиката на лазери с метални пари.

Апаратура, методики и технологии
  • апаратура и методика за провеждане на електронномикроскопски, електронографски, рентгеноструктурни и рентгенодифрактометрични изследвания, за спектрално-елипсометрични измервания, за спектрометрия от вакуумния ултравиолет до инфрачервената спектрални области, за ЕПР-спектрометрия;

  • апаратура и ноу-хау за израстване на монокристали от оксидни материали за лазерната техника и приложения на фоторефрактивния ефект, техника и технологии за нанасяне на тънки слоеве за направа на микроелектронни, оптоелектронни и акустоелектронни сензори и за лазерната технология, чиста стая, комплексна апаратура за молекулярнолъчева епитаксия, апаратура за синтез и изследване на високотемпературни свръхпроводящи материали;

  • апаратура за поляризационни измервания в мезоморфни системи и полимерни течни кристали за нуждите на индикаторната техника, апаратура за стробоскопична видеомикроскопия и микроманипулация на липидни мембрани;

  • различни лазерни системи - газови лазери с метални пари, твърдотелни (наносекундни и фемтосекундни) лазери, излъчващи в UV, видимата и близката IR спектрална област, за нуждите на плазмената физика, лазерния анализ и обработка на материали, с възможности за приложение в нанотехнологии, медицина, археология, екологията и др.;

  • високотехнологична експериментална апаратура за лазерно охлаждане на атоми (~ 0.0001 K);

  • уникална апаратура (Physical Properties Measurement System, Quantum Design, USA) за изследване на електричните, магнитните и термични свойства на материали, повърхности и структури;

  • Сканиращ сондов микроскоп (VEECO, Multimode, USA) за провеждане на прецизни изследвания в наноскалатa на морфология, електрични, магнитни и други свойства на повърхности.

Научен състав

101 души (1 академици, 14 професори, 50 доценти и 34 асистенти), 15 са доктори на науките и 71 – доктори.


Нагоре