АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

     Обяви

Професор

Няма

Доцент

Главен асистент

ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г.
(Физика на кондензираната материя (Квантова теория на магнетизма)

Няма

      Текущи

Професор

Няма

Доцент

Главен асистент

няма

      Архив

Професор

ДВ бр. 13 от 14.02.2012 г.     (избран на 28.06.2012 г.)
(01.03.25 - структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)
конкурс за нуждите на Централната лаборатория по приложна физика - Пловдив

Доцент

ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г.     (избран на 08.05.2014 г.)
(01.03.25 - структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)

ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г.     (избран на 17.04.2014 г.)
(Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

ДВ бр. 14 от 17.02.2012 г.     (избран на 28.06.2012 г.)
(01.02.22 - Физика на вълновите процеси)

ДВ бр. 6 от 20.01.2012 г.     (избран на 14.06.2012 г.)
(01.03.26 - електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

ДВ бр. 6 от 20.01.2012 г.     (избран на 31.05.2012 г.)
(01.03.25 - структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)

Главен асистент

ДВ бр. 88 от 08.10.2013 г.     (избран на 16.01.2014 г.)
(Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

ДВ бр. 88 от 26.07.2013 г.     (избран на 21.11.2013 г.)
(01.03.25 - Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)

ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.     (избран на 30.10.2013 г.)
(01.03.26 - Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

ДВ бр. 85 от 06.11.2012 г.     (избран на 17.01.2013 г.)
(01.03.26 - електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

ДВ бр. 59 от 03.08.2012 г.     (избран на 15.11.2012 г.)
(01.03.19 - Физика на атомите и молекулите)