Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Физика на вълновите процеси”


тема:
Термочувствителност и оптимизация на акустични сензори, зползващи полимерни и свръх хидрофобни слоеве


Докторант:
Карекин Дикран Есмерян (
автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф. дфн Веселин Любомиров Страшилов от СУ Св. Климент Охридски” (рецензия)

проф. дфн Димитър Василев Стоянов от ИЕ – БАН (становище)

чл.-кор. Петър Асенов Атанасов от ИЕ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Нина Жечкова Джерманова от СУ Св. Климент Охридски

 

Вътрешни членове:

проф. дтн Иван Димитров Аврамов  от ИФТТ – БАН (становище)

чл.-кор. Лозан Спасов Славов от ИФТТ – БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Красимир Ангелов Темелков от ИФТТ – БАН.


Публична защита на 13.03.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН