Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”


тема:
„Електрофизични изследвания на тънки слоеве SiO2 израстнати върху поликристален силиций и на полиметилметакрилат, обработени с йонна имплантация за приложение в широкоплощната микроелек-троника“


Докторант:
Цветан Емилов Иванов (
автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов от ТУ - София  (рецензия)  

доц. д-р Стоян Христов Русев от ФзФ – СУ “Св. Климент Охридски” (становище)

доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов от ФзФ – СУ “Св. Климент Охридски” (становище)

Резервен член: доц. д-р Радосвет Георгиев Арнаудов от ТУ - София           

 

Вътрешни членове:

проф. дфн Елена Димова Атанасова от ИФТТ – БАН (рецензия)

доц. д-р Георги Бориславов Хаджихристов от ИФТТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Албена Паскалева Дончева от ИФТТ – БАН.Публична защита на 16.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН