Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя”


тема:
„Екометрични подходи при изследване на обекти от околната среда“


Докторант:
Петя Димитрова Папазова (
автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф. дбн Илза Константинова Пъжева – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН (рецензия)

проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – Факултет по химия и фармация – СУ “Св. Климент Охридски”  (рецензия)

доц. д-р Иван Колев Дядовски – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р инж. Иван Панайотов Домбалов – Лесотехнически Университет - София

 

Вътрешни членове:

доц. д-р Павлина Александрова Симеонова - ИФТТ – БАН (становище)

доц. д-р Васил Атанасов Ловчинов - ИФТТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Ангелина Колева Стоянова – Иванова – ИФТТ - БАН.


Публична защита на 24.07.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН