Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”


тема:
Оптични и електрооптични характеристики на димерни течни кристали в чисто и нанокомпозитно състояние


Докторант:
Харитюн Маркар Нарадикян (автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф. дфн Симеон Христов Съйнов от ИОМТ – БАН (Асоциран член) (рецензия)

проф. дфн Веселин Любомиров Страшилов от ФзФ – СУ Св. Климент Охридски(становище)

доц. д-р Георги Лалев Дянков от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (становище)

Резервен член: доц. д-р Екатерина Георгиева Борисова от ИЕ - БАН

 

Вътрешни членове:

акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия)

проф. дфн  Минко Първанов Петров от ИФТТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Йордан Георгиев Маринов от ИФТТ – БАН.Публична защита на 09.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН