Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „ Физика на вълновите процеси”


тема:
„Модифициран субпикосекунден z-scan метод за определяне на нелинейните параметри на нови многокомпонентни стъкловидни матрици“


Докторант:
Георги  Петков Янков  ( автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов от ИЕ – БАН (рецензия)

доц. д-р Николай Иванов Минковски от ЛТУ - София (рецензия)

доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов от ФзФ – СУ “Св. Климент Охридски” (становище)

Резервен член: доц. д-р Христо Георгиев Христов от ТУ - София

 

Вътрешни членове:

акад. Никола Василев Съботинов от ИФТТ – БАН (становище)

доц. д-р Тодор Стефанов Петров от ИФТТ – БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева от ИФТТ – БАН.

 

Публична защита на 22.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН