Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”


тема:
„Силициеви наночастици в слоеве от силициев оксид, за приложение в енергонезависими памети и детектори на гама лъчение“


Докторант:
Емил  Божилов Манолов (автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф.д-р Петко Костадинов Витанов от ЦЛ СЕНЕИ  - БАН (рецензия)

проф.д-р инж. Пламен Костадинов Петков от ХТМУ – София (становище)

проф.д-р инж Иваня Николова Маркова-Денева от ХТМУ – София (становище)

Резервен член: проф. д-р Тамара Христова Петкова от ИЕЕС – БАН

 

Вътрешни членове:

проф.дфн Диана Димитрова Нешева-Славова от ИФТТ – БАН (становище)

доц.д-р Албена Паскалева Дончева от ИФТТ – БАН (рецензия)

Резервен член: доц. д-р Денчо Любомиров Спасов от ИФТТ – БАН.

 

 

Публична защита на 14.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН