Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Направление: 4.1. „Физически науки”

специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”


тема:
Влакнестоптични компоненти на базата на взаимодействие със затихващото поле на вълноводни моди


Докторант:
Елка Иванова Караколева ( автореферат)

Научно жури:
Външни членове:

проф. дфн Иван Митев Узунов от ТУ - София рецензия

проф. дфн Георги Маринов Георгиев от ФзФ – СУ “Св. Климент Охридски” становище

проф. дфн Симеон Христов Съйнов от ИОМТ – БАН (Асоциран член) становище

Резервен член: доц. д-р Цветанка Крумова Бабева от ИОМТ – БАН

 

Вътрешни членове:

проф. дфн Минко Първанов Петров от ИФТТ – БАН становище

доц. д-р Мариана Кънчева Кънева от ИФТТ – БАН рецензия

Резервен член: доц. д-р Тихомир Колев Тенев от ИФТТ – БАН.

 

 

 

Публична защита на 30.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН