Българска Академия на Науките Institute of Solid State Physics
Институт по физика на твърдото тяло